Kabul Edilen Bildiriler

  1. Anasayfa
  2. Kabul Edilen Bildiriler

Kabul Edilen Bildiriler

Değerli katılımcılar,

Listedeki tüm bildiriler için kabul yazıları gönderilmiştir. Kabul yazısı ulaşmayan katılımcılarımızın ahmeterdem@selcuk.edu.tr adresine mail atmalarını istirham ederiz. 

 

Girişimcilerin Başarısızlık Nedenleri – 301 Prof. Dr. Mazlum ÇELİK, Sedat YAKUPOĞLU

Bilimsel Çalışmalarda Akademisyenler Tarafından Kullanılan Bilgi Erişim Sistemleri – 302 Inst. Okan KOÇ

Küresel Dijital Çağda Emek – 303 Inst. Okan KOÇ

Scale Development of Formative Higher Order Construct: Situational Strength at Work – 304 Ins. Pınar ÖZBİLEN

The Impact of Tourism Sector on Economic Growth: The Example of TRNC – 305 Prof. Dr. Orhan ÇOBAN, Lect. Ayşe ÇOBAN

Analysis of Change in Individual Welfare Indicators in TRNC – 306 Lect. Ayşe ÇOBAN, Prof. Dr. Orhan ÇOBAN

The Basic Effects of Women To Be The Entrepreneur and The Problems In The Practice Research: Konya Female Pharmacists Example – 307 Prof. Dr. Adnan ÇELİK, Hale CAKIR

The Roles That Large-Scale Enterprises should Take in National Development: SWOT Analysis of The Turkish Republic of Northern Cyprus – 308 Prof. Dr. Adnan ÇELİK

İşyeri İzleme Faaliyetleri, Örgütsel Stres ve Örgütsel Güven İlişkisi – 318 Assoc. Prof. Dr. Ali ERBAŞI, Prof. Dr. Adnan ÇELİK, Leyla ERAT

Yetenek Yönetimi Uygulamaları Algısının Duygusal Emek Üzerindeki Etkisi – 319 Assoc. Prof. Dr. Ali ERBAŞI, Prof. Dr. Adnan ÇELİK, Merve KAYA

Hizmet İçi Eğitimlerin İş Verimliliği Üzerine Etkisi: Konya Sanayi Sektöründe Bir Araştırma – 334 Prof. Dr. Adnan ÇELİK, Ertuğrul TEKİN, Hande ULUKAPI YILMAZ

Reassessing Augmented Role of Urban Diplomacy in International Politics – 309 Asst. Prof. Dr. Gökhan AK, Asst. Prof. Dr. Pınar AKARÇAY

Kuşak Farklılıklarına Göre İş Yaşam Dengesi Algısının Araştırılması: Kahramanmaraş’ta Çalışan Avukatlar Örneği – 310 Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ, İlkay Can BAĞCI, Res. Assist. Serap KALFAOĞLU

İşkolikliğin İş-Aile Çatışması Üzerindeki Etkisi: Avukatlar Üzerine Bir Araştırma – 311 Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ, İsmail KURT, Res. Assist.  Serap KALFAOĞLU

Hijyen Faktörlerin Çalışan Performansına Etkisi: Çağrı Merkezi Örneği – 366 Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ, Inst. Gökhan BİLİCİ, Nuray BİLİCİ

Bankacılık Ve Sigortacılık Ön Lisans Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Zorunlu Staj Eğitimleri İle Mesleki Bağlılıkları Arasında İlişki: Bir Odak Grup Çalışması – 352 Inst. Gökhan BİLİCİ, Nuray BİLİCİ

Olumsuz Durumları İfşa Etme (Whistleblowing) Kavramsal Çerçevesi – 312 Assoc. Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ, Asst. Prof. Dr. Durdu Mehmet BİÇKES, Asst. Prof. Dr. Mustafa KARACA

Girişimciliğin Arkasındaki Güçler: Birey-Girişimcilik Uyumu – 313 Prof. Dr. Metin IŞIK, Assoc. Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ, Asst. Prof. Dr. Mustafa KARACA

İşyerlerinde Etik Olmayan Ancak Örgüt Yanlısı Sergilenen Davranışları Etkilemede Lidere Düşen Rol – 314 Assoc. Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ, Asst. Prof. Dr. Mustafa KARACA

Outsourcing: Önemi, Fayda ve Mahsurları – 315 Prof. Dr. Metin IŞIK, Assoc. Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ, Asst. Prof. Dr. Mustafa KARACA

Yeni Medya, İletişim, Bilinç ve Davranış Etkileri Oluşturma – 316 Inst. Türkan AYDOĞAN

Yerel Özerklik, Vesayet Bağlamında Yerel Yönetimler ile Yeni Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ve Modern Belediyecilik Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme – 317 Inst. A. Yılmaz AKBULUT

Türk Otomotiv Sektöründe Kurumsal Marka Kişiliğinin Müşteri Memnuniyeti Ve Sadakati Üzerine Etkileri – 320 Inst. Tuğba ÇEDİKÇİ FENER

Bir Eğitim Aracı Olarak Kısa Filmler: HD-LIFE Kısa Filmlerinin Pedagojik ve Kuramsal Tasarımı – 321 Asst. Prof. Dr. Fikret YAZICI, Prof. Dr. Hakan AYDIN

İş Doyumu Faktörlerinden Ücret-Terfi-Yönetici Ve İşin Kendisinin İşgörenlerin İşten Ayrılma Eğilimi Üzerine Etkisi: Bişkek Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Alan Araştırması – 322 Dr. Mehmet ULUTAŞ

Butik Burgercilerde Müzik Unsuru: Kadıköy’de (İstanbul) Etnografik Gastromüzikoloji Çalışması – 323 Assoc. Prof. Dr. Seyit YÖRE, Res. Assist. İrem ERDOĞAN TÜREN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Öncü Sektörlerin Ödemeler Dengesi Üzerindeki Etkisi – 324 Prof. Dr. Okan Veli ŞAFAKLI

Makroekonomik Göstergelerin Merkez Bankası Karlılığına Etkisi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Merkez Bankası Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma – 388 Kenan ŞAHIN, Prof. Dr. Okan Veli ŞAFAKLI

Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: KKTC Örneği – 325 Asst. Prof. Dr. Emre ÇETİN, Inst. Selime GÜNTAŞ

Sakarya Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma – 326 Nilüfer ŞAHİN TEZCAN, Asst. Prof. Dr. Ayhan KARAKAŞ, Prof. Dr. Said KINGIR, Assoc. Prof. Dr. Aydın YILMAZER

Çocukluk Çağı Travmaları ile Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkide Başa Çıkma Tutumlarının Aracı Rolü – 327 Hacer AYDINOVA, Fatma Gül CIRHINLIOĞLU

Çok Uluslu Şirketler ve Küresel Etkileri – 328 Murat BAYRAKTAR

Orta Sınıf’ın Küresel Ekonomik Önemi – 329 Murat BAYRAKTAR

Mobil Bankacılıkta Algılanan Deneyimsel Değer Boyutlarının Demografik Özelliklere Göre Farklılaşması: Nevşehir Örneği – 330 Dr. Mustafa DEMİRHAN

Manevi ve İnsani Değer Eğiliminin Bireylerin Duygu ve Davranış Düzeyleri İle İlişkisinin İncelenmesi – 331 Psk. Sevtap Çakmak ÖZDEM, Asst. Prof. Dr. Ayşe BENGİSOY

Potential Antecedents of Intrapreneurship – 332 Asst. Prof. Dr. Georgiana KARADAS, Saniye HIÇYAKMAZER, Sanaz VATANKHAH, Asst. Prof. Dr. Özlem ALTUN

The Role of Gender on Nomophobia and Smartphone User: The Case of Northern Cyprus – 417 Nasim NIKSIAR, Asst. Prof. Dr. Özlem ALTUN, Res. Asst. Mehmet Necati CIZRELIOĞULLARI

Attracting More Tourists to North Cyprus by Focusing on Gastronomy Tourism – 448 Asst. Prof. Dr. Sarvnaz BARADARANI, Asst. Prof. Dr. Özlem ALTUN

Özel Gereksinimli Bireye Sahip Annelerin Otomatik Düşüncelerinin İncelenmesi – 335 Tubanur Çelik İSKİFOĞLU, Fatma ERKIVANÇ, Sacide ŞAHİN, Melih Burak ÖZDEMİR, Hasan Basri DEDE, Asst. Prof. Dr. Ayşe BENGİSOY

Meslek Seçimini Etkileyen Değişkenlerin Analizi: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümünde Bir Alan Araştırması – 333 Asst. Prof. Dr. Gülbeniz AKDUMAN, Asst. Prof. Dr. Zeynep HATİPOĞLU, Inst. Dr. Gülnaz KARAHAN

Afiş Tasarımında Beyaz Alanlar – 336 Asst. Prof. Dr. Rahşan Fatma AKGÜL

Duygusal Emeğin İş Doyumu Üzerindeki Etkisi: Konya Otel İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama – 337 Dr. Rabia YILMAZ

Konaklama İşletmelerinde Etik İklim Algılarının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisi: Konya İli Örneği – 338 Dr. Rabia YILMAZ

The Effect of Emotional Intelligence on Organizational Commitment: An Application on Hospital Employees – 340 Dr. Rabia YILMAZ

İşten Çıkış Mülakatlarının Örgüt Çalışanlarını Geri Kazandırmaya Etkisi: KKTC Yerel Bankaları Üzerine Bir Araştırma – 339 Olgun TOPALCIK, Assoc. Prof. Dr. Veclal GÜNDÜZ

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde SWOT Analizi ile Uygulanabilirliği – 408 Beyza SOYER, Assoc. Prof. Dr. Veclal GÜNDÜZ

Mutluluk Ekonomisi: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme – 341 Asst. Prof. Dr. Süheyla ERİKLİ

Türkiye’de Genç İşsizliği ile Mücadelede Alternatif Bir Çözüm: Sosyal Girişimcilik – 342 Asst. Prof. Dr. Volkan IŞIK

Akıllı Ve Veriye Dayalı Tedarik Zincirleri – 343 Asst. Prof. Dr. İbrahim AKBEN, Mehmet ÖS

Supply Chain Risk Management in the Energy Sector: The Case of East Med Gas – 345 Kemal HAŞİM

Microfinance, Entrepreneurship and Economic Evolution: Bizarre Love Triangle? – 346 Dr. Burak ERKUT

Girişimcilik Kültürünün Gelişimine Yerel Yönetimlerin Katkısı: Türkiye'deki Büyükşehir Belediyelerinin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analiziyle Değerlendirilmesi – 347 Prof. Dr. Ahmet ERGÜLEN, Inst. Zeynep ÜNAL, İbrahim HARMANKAYA

Türkiye’deki Sağlık Kuruluşlarının İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Analizi – 442 Prof. Dr. Ahmet ERGÜLEN, İbrahim HARMANKAYA, Inst. Zeynep ÜNAL

Türkiye'deki Orta Öğretim Kurulumlarının Performanslarının Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi – 443 Prof. Dr. Ahmet ERGÜLEN, İbrahim HARMANKAYA, Inst. Zeynep ÜNAL

Üniversiteli Gençler Açısından Girişimcilik Eğitimlerinin Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi – 348 Nisa Nur MUSLUHITTINOGLU, Dr. Zafer ADIGUZEL

Sosyal Çevre ve Ekonomik Ortamın Girişimcilik Açısından Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması – 349 Nisa Nur MUSLUHITTINOGLU, Dr. Zafer ADIGUZEL

Psikolojik Güçlendirmeyle Birlikte Örgütsel Bağlılık ve Stress’ in İş Yoğunluğu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi – 350 İrem KÜÇÜKOĞLU, Dr. Zafer ADIGUZEL

Örgütsel Etkililiğin ve Katılımcı Liderliğin Yabancılaşma ve İş Doyumu’ na Etkilerinin İncelenmesi – 351 İrem KÜÇÜKOĞLU, Dr. Zafer ADIGUZEL

Boreout Sendromunun Sosyal Kaytarma Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Alan Araştırması – 353 Asst. Prof. Dr. Gamze Ebru ÇİFTÇİ, Asst. Prof. Dr. Üyesi Alper GÜRER

The effect of motivational factors on entrepreneurship: Does uncertainty avoidance cultural value at the country level make a difference? – 354 İzzet ATALAY

Fashion Marketing, Trust and Customer Loyalty to the Company's Brand: A Case of Study North Cyprus – 355 Hanna-Anastasııa MELNYCHUK

Kamu Sağlık Sektöründe Örgütsel Vatandaşlık Üzerine Çıkarımlar: Görgül Bir Çalışma – 356 Asst. Prof. Dr. Murat AK

Sağlık Kurumlarında İletişim: Hasta-Sağlık Personeli İletişimi Üzerine Bir İnceleme – 357 Asst. Prof. Dr. Serdal IŞIKTAŞ, Dilan ÇİÇEKLİ

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Kaynak Tüketim Muhasebesi Yöntemleri Arasındaki Farklar ve Bir Teorik Uygulama – 358 Inst. Ömer Burak PAKSOY, Inst. Dr. Necdet SEZAL

Türkiye’de Girişimcilik Tarihi: Genel Bir Değerlendirme – 378 Inst. Dr. Necdet SEZAL

Türkiye’nin Finansal Liberalizasyon Süreci ve Borçlanma İle Arasındaki İlişki - 379 Inst. Dr. Necdet SEZAL, Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

İslami Yönetim ile Konvansiyonel Yönetimin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma – 359 Inst. Kemal KAMACI

Dil Felsefesinin Tasavvuf İçerikli Şiirdeki Etkileri Üzerine Değerlendirmeler – 360 Prof. Dr. H. Esra KARABACAK

Önlisans Öğrencilerinin Kendi İşini Kurma Niyetini Etkileyen Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma – 361 Asst. Prof. Dr. Sibel AYDEMİR, Assoc. Prof. Dr. Oya KORKMAZ

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Ambalaj Tasarımı ve Pazarlamasında Kullanımı – 362 Inst. Ayşe İRİ, Asst. Prof. Dr. Emel BİROL

Görsel İletişim Yolu Olan Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarında Görsel Unsurların Kullanımı: Çocuk Kitapları Örneği – 386 Asst. Prof. Dr. Emel BİROL, Inst. Ayşe İRİ

Leblebi Sektöründe Kayıtdışı İstihdam: Denizli İlinde Nitel Bir Araştırma – 363 Inst. Fatma Özge Özgen ÖNEY, Çağatay ÖNEY

Demografik Değişkenler İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki: Kale Meslek Yüksekokulu Örneği – 364 Inst. Fatma Özge Özgen ÖNEY, Inst. Dilek ŞENEL

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğiliminin Belirlenmesi: Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksekokulu Örneği – 365 Inst. Fatma Özge Özgen ÖNEY, Inst. Dilek ŞENEL

İşsiz Bireylerin Demografik Özellikleri Ve İş Arama Tercihleri Üzerine Bir Araştırma – 410 Inst. Dilek ŞENEL

Meslek Yüksekokulunda Eğitim Gören Kadın Öğrencilerin Girişimcilik Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma – 411 Inst. Dilek ŞENEL, Inst. Fatma Özge Özgen ÖNEY

Kayıt Dışı İstihdam: Türkiye’de Genç İstihdamı Üzerine Bir Araştırma – 412 Inst. Dilek ŞENEL

Çocuk Edebiyatında Kitap Seçimi Ölçütleri (KKTC’ de) – 367 Assoc. Prof. Dr. Şevket ÖZNUR, Asst. Prof. Dr. Ejdan SADRAZAM

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi İsim Sponsorluğunun Taraftar Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi: Pilot Uygulama – 368 Özlem IŞIK İNAN, Asst. Prof. Dr. Y. Aytül DAĞLI EKMEKÇİ

Gönüllülük Faaliyetine Katılan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri ve Girişimcilik Faktörleri Arasındaki İlişki391 Asst. Prof. Dr. Y. Aytül DAĞLI EKMEKÇİ, Özlem IŞIK İNAN

Debt and Equity Policy in Capital Structure Theories: Modigliani-Miller Theory, Trade-Off Theory, Pecking Order Theory and Agency Theory – 369 Hasan OZYAPICI, Omar TARZIBASHI

Dava Şartı Arabuluculuk Düzenlemesinin Fikri Mülkiyet Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklara Etkisi – 370 Asst. Prof. Dr. Onur SARI

Bilgi ve İletişim Teknolojileri İhracat Düzeyi ve Kişi Başına Milli Geliri İlişkisi Üzerine Panel Eşbütünleşme Analizi – 344 Dr. Ebru Gül YILMAZ

An Analysis Of The Relationship Between R&D Expenditures and Employment: A Case for United States, Germany and Turkey – 374 Gülcan GÜZEL, Sedef ÇEVİKALP

Ekonomik Güven Endeksi İle İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği – 375 Gülcan GÜZEL, Emrah DOĞAN

Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesinde Psikolojik Sermayenin Rolü – 372 Inst. Burcu BATGA, Inst. Sümeyra CEYHAN, Exp. Sercan YILTAY

Duygusal Zeka ile Girişimcilik Eğilimi Arasında Öz Yeterliliğin Aracılık Rolü: Çukurova Üniversitesinde Bir Alan Araştırması – 373 Inst. Sümeyra CEYHAN, Exp. Sercan YILTAY, Inst. Burcu BATGA

Better Performance with Mental Training – 376 Assoc. Prof. Dr. Rıdvan EKMEKCI, Asst. Prof. Dr. Bülent Okan MICOOGULLARI

Problem Solving Skills of Football Referees – 377 Assoc. Prof. Dr. Rıdvan EKMEKCI, Hamza Kaya BEŞLER

The Determinants of Bank Liquidity Risk: Empirical Evidence From Turkish Banks – 380 Asst. Prof. Dr. Emrah DOĞAN, Asst. Prof. Dr. Onur ÖZDEMİR

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Kuruluş Yeri Kararı: Atatürk Üniversitesi Girişimcilik Ofisi Örneği – 381 Assoc. Prof. Dr. Ersin KARAMAN, Esra ÖZMEN

Karnavalesk Bir Roman Olarak Mevlüt Süleymanlı’nın Göç Romanı – 382 Assoc. Prof. Dr. Gülsemin HAZER

Örgüt Kültürü ve İş Tatmini Arasındaki İlişkide Demografik ve Sektörel Değişkenlerin Rolü: Kamu ve Özel Sektör Havacılık Çalışanlarında Bir Araştırma – 383 Dr. İnan ERYILMAZ

Havacılık Örgütlerinde Olumlu Emniyet Kültürünün Yaratılmasında İlk Adım: Havacılık Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma – 384 Asst. Prof. Dr. Sener ODABAŞOĞLU

Algılanan Örgütsel Desteğin İlişkisel Ağı Üzerine Ulusal Yazında Bir Meta-Analiz Çalışması – 418 Res. Assist. Dr. Deniz DİRİK

Spor Yöneticisi Adaylarının Kariyer Uyumu ve Yenilikçilik Eğilimlerinin Girişimcilik Potansiyellerini Yordayıcı Etkisi – 413 Assoc. Prof. Dr. Kadir YILDIZ, Ayşe SEVİMLİ

Sosyo-Kültürel Yapının Mimariye Yansıması; Lefke Örneği – 385 Asst. Prof. Dr. M. Selen Abbasoğlu ERMİYAGİL, Asst. Prof. Dr. Cemaliye Sunalp GÜRÇINAR

Türkiye’deki Girişimcilik Faaliyetlerinin Analizi: Küresel Girişimcilik Endeksi Üzerine Bir İnceleme – 387 Asst. Prof. Dr. Özlem YAŞAR UĞURLU, Assoc. Prof. Dr. Duygu KIZILDAĞ

Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma – 389 Inst. Rojda HATİPOĞLU NUR, Res. Assist. Erkan NUR, Assoc. Prof. Dr. Baran ARSLAN

İş Yaşamında Yeni Neslin Ayak Sesleri: K Kuşağı – 390 Res. Assist. Erkan NUR, Assoc. Prof. Dr. Baran ARSLAN, Inst. Rojda HATİPOĞLU NUR

Türk Sinemasında Bürokrasi ve Memur İmgesi – 392 Uğur BOĞA

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı ve TOBİN’S Q Oranı Yöntemleri ile Lokanta ve Otel İşletmelerinde Entelektüel Sermayelerin Karşılaştırılması – 394 Asst. Prof. Dr. Umut Tolga GÜMÜŞ, Erkan ÇIBIK, Aygül ÖZTÜRK

BİST’ de İşlem Gören Lokanta ve Otel İşletmelerinin Finansal Performans İncelemeleri: ÇKKV Araştırması – 393 Asst. Prof. Dr. Umut Tolga GÜMÜŞ, Erkan ÇIBIK, Res. Assist. Hatice CAN ÖZİÇ

BIST-100 Ve BIST-Tüm Endekslerinde Güç Oranı Yöntemiyle Ocak Ayı Anomalisinin Test Edilmesi – 435 Asst. Prof. Dr. Umut Tolga GÜMÜŞ, Res. Assist. Hatice CAN ÖZİÇ, Erkan ÇIBIK

Cocoon Work Art of Cyprus Tradition:  As An Etnographic Research – 395 Ecem YILDIZ

Ekonomik Büyüme ve CO2 Emisyonları İlişkisi: Meksika İçin Bir Çevresel Analiz – 396 Dr. Hasan RÜSTEMOĞLU

Z Nesli Çocuğunu Tanımak – 397 Assoc. Prof. Dr. Hatice BEKİR, Exp. Sıdıka BAŞBUĞA

Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Eğitiminin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Temel Yaşam Desteği Uygulama Beceri Düzeylerine Etkisi – 429 Assoc. Prof. Dr. Hatice BEKİR, Inst. Exp. İsmet ÇELEBI

Relationship Between University Image and Student Loyalty: A Study on Perceptions of Students – 398 Dr. Ayşen BERBEROĞLU

Otomobil Sektöründe Marka İmajı ve Müşteri memnuniyetinin Tutumsal Bağlılık ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi: KKTC Örneği – 341 Murat TORUN, Dr. Ayşen BERBEROĞLU

Sağlık Meslek Mensuplarının Meslekleriyle İlgili Yasal Sorumlulukları ve Yükümlülükleri – 399 Asst. Prof. Dr. Gülay TAMER

Yöneticilerin Liderlik Özellikleri ve Kontrol Odaklarının Karar Verme Stilleri Üzerindeki Stratejik Etkileri: İstanbul İlinde Bir Uygulama – 400 Asst. Prof. Dr. Gülay TAMER

Çocukluk Döneminde Cinsel İstismar – 401 Barış TUNCER

Country Variables and Individual Perceptions of Climate Change – 402 Asst. Prof. Dr. Defne GÜNAY, Asst. Prof. Dr. Gizem ARIKAN

Tele Çalışma ve Ortaya Çıkan Sorunların Çalışanlar Üzerindeki Etkisi – 403 Tuğba İNCENACAR

Örgütsel Etiğin Kurumsal İtibara Etkisi Üzerine Bir Literatür Çalışması – 404 Prof. Dr. Himmet KARADAL, Inst. Abdullah DEMİR

Girişimcilik Niyeti Üzerine Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi – 427 Prof. Dr. Himmet KARADAL, Dr. Ahmet Tuncay ERDEM

Beş Faktör Kişilik Modeli Girişimcilik Niyetini Etkiler mi? – 425 Prof. Dr. Himmet KARADAL, Dr. Ahmet Tuncay ERDEM, Asst. Prof. Dr. M. Halit YILDIRIM

Bilgi Paylaşımı Üzerine Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi – 426 Asst. Prof. Dr. M. Halit YILDIRIM, Yalçın GÜMÜŞSOY

Örgütlerde Kadına Yönelik Cinsel Tacizi Açıklayan Kuramsal Modeller ve Önleme Yöntemleri – 405 Prof. Dr. A. Çiğdem KIREL

Çalışanların Toplam Kalite Yönetimi Anlayışına Yönelik Algılarının İşe Adanmışlığına Etkisi Üzerine Bir Araştırma – 406 Asst. Prof. Dr. Özlem ATAN, Handan GEZER

Çalışanların Eğitim ve Kariyer Yönetimi Algılarının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi – 407 Ertaç GÜLAKDENİZ

Evaluating the Structure of Brand Equity with Confirmatory Factor Analysis – 409 Asst. Prof. Dr. Selim TÜZÜNTÜRK

Tüketicilerin Kişilik Özellikleri İle Finansal İyilik Hali Ve Risk Alma Tutumu Arasındaki İlişki – 414 Mesut DOĞAN, Inst. Dr. A. Selçuk KÖYLÜOĞLU, Asst. Prof. Dr. Abdurrahman GÜMRAH

Örgütsel Sosyalleşmenin Örgütsel Bağlılık Ve İş Tatminine Etkisi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Örneği – 415 Inst. Fatih İbrahim KURŞUNMADEN

Empirical Study of the Branding Strategy in Influencing Brand Equity Amongst Youth: The Case of Pakistan Luxury Apparel Industry – 416 Junaid KHAN

Türkiye’deki Alternatif Turizm Türlerinden Medikal Turizm: Türkiye’de Medikal Turizmin Gelişimi ve SWOT Analizi – 419 Asst. Prof. Dr. H. Neyir TEKELİ

Türkiye’deki Start-Up Yatırımlarından Finansal Teknolojileri (FinTech): Türkiye FinTech Ekosistemi ve Gelişimi – 458 Asst. Prof. Dr. Furkan EVRANOS

Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketici Temelli Marka Değerine Etkisi: Elektronik Ürünler Pazarında Z Nesli Üzerine Bir Araştırma – 422 Asst. Prof. Dr. İsmail ELAGÖZ, Asst. Prof. Dr. Polat YÜCEKAYA

Piyasaların Ve İş Dünyasının Gelişmişlik Düzeyi İle Ulusal Yükseköğretim Başarısının, Ulusal Rekabet Gücü Başarısı Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş OECD Ülkelerinde Panel Veri Analizi – 423 Dr. Karahan KARA, Asst. Prof. Dr. Polat YÜCEKAYA

Çalışanların Öz Yeterlilik Algılarının İç Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisinde Başarı İhtiyacının Düzenleyici Rolü: X ve Y Kuşakları Arası Karşılaştırma – 424 Res. Assist. Taha Yusuf ÇAKAREL, Prof. Dr. Deniz ELBER BÖRÜ, Prof. Dr. Mahmut PAKSOY

Kültür Endüstrisi Ürünü Olarak Harry Potter – 428 Prof. Dr. Sezer AKARCALI

Bedenin Metalaşma Süreci Ve Reklam Yoluyla İmaj Yaratımı – 430 Assoc. Prof. Dr. Bülent KARA, Aliye KAÇMAZ

Türkiye’de Sosyal Medya Kullanımı ve Etkileyici Pazarlama (İnfluencer Marketing) Üzerine Bir Analiz – 431 Assoc. Prof. Dr. Recep Baki DENİZ

Girişimcilik Yöneliminde Güncel Yaklaşımlar – 432 Assoc. Prof. Dr. İbrahim YALÇIN

Türk Kurtuluş Savaşı’nda İstihbarat Çarkı – 434 Assoc. Prof. Dr. Serdar YURTSEVER

Anaokullar İçin Oyun ve Yaratıcılığın Modern Eğitim, Öğretim ve Yönetim Metodolojileri ile Zenginleştirilmesi – 436 Arzu DOLMAZ

Is Virtual Management Possible? A Research in D-Smart Company – 438 Asst. Prof. Dr. Meriç Esat BEBİTOĞLU

Öğrenmeye Açıklık: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma – 439 M. Kürşat TÜRKER 

Çocukları İlkokulda Öğrenim Gören Ebeveynlerin Çocuk Kitaplarının Seçimine İlişkin Görüşleri – 440 Asst. Prof. Dr. Selma KORKMAZ, Exp. Tülay KAYA TEKMAN

Örgütsel Meşruiyet Kaynakları Bağlamında Türkiye’deki UBER Uygulamasının Değerlendirilmesi – 444 Res. Assist. Dr. Abdullah YILMAZ

Örgüt Yapısı ve İç Girişimcilik İlişkisinin Teorik Olarak İncelenmesi – 445 Res. Assist. Dr. Abdullah YILMAZ

Örgütsel İletişimde Fısıltı Yönetimi: Teorik Bir İnceleme – 446 Res. Assist. Dr. Abdullah YILMAZ

Algılanan Örgütsel Adaletin Olumlu Sosyal Davranışlar Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma – 447 Prof. Dr. Şule AYDIN, Assoc. Prof. Dr. Duygu EREN, Inst. Kayhan KARAKAYA

İnnovatif Yaklaşımın Kanvas İş Modelinde Değerlendirilmesi: Örnek Bir Uygulama – 449 Inst. Dr. Ayşen AKBAŞ TUNA

Ümmetin Salahi Kapsamında Fıkıh Eğitimi ve Sorunları – 450 Asst. Prof. Dr. Samire Hasanova AYDIN

Sosyal Medya Kullaniminda Ahlaki Boyut – 452 Inst. Dr. Nebiye KONUK

Geçmişten Günümüze Milli Kültür Şuraları – 455 Prof. Dr. Emine KOLAÇ, Meryem KEKEÇ, Samet KANTEKİN

Çin Kültüründeki Tao Anlayışının Eski Çağlarda Türk Yönetim Sistemindeki Karşılığı Meselesi Üzerine Bir İnceleme – 456 Inst. Ayten AKCAN

Sivil Toplum Kuruluşlarının Bölgesel Kalkınmadaki Rolünün Değerlendirilmesi – 457 Asst. Prof. Dr. Suna Muğan ERTUĞRAL, Prof. Dr. Mehtap ÖZDEĞER, Merve DÖLEK

Kentsel Sit Alanlarındaki Yenileme Çalışmalarının Turizm Açısından Değerlendirilmesi – 459 Res. Assist. Sezgi GEDİK

Cultural Entrepreneurship in Creative Industries – 460 Dr. Çiğdem KAYA, Nelson PHILLIPS

Borçlanma Maliyetlerinin TFRS ve BOBİ FRS Açısından Karşılaştırılmasına İlişkin Uygulama Örnekleri – 462 Prof. Dr. Seçkin GÖNEN, Asst. Prof. Dr. Emin YÜREKLİ

Liderlik Yaklaşımının Çalışan Motivasyonuna Etkisi: Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma – 463 Prof. Dr. Asım SALDAMLI, H. Çağla ADALAN

Finansal Performansın Vikor Yöntemi ile Değerlendirilmesi: BIST Holding ve Yatırım Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerine Bir Uygulama – 464 Assoc. Prof. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU, Inst. Nihan CABA

Hisse Senedi Seçiminde Etkili Olan Faktörlerin Topsis Yöntemi ile İncelenmesi: BIST 50 Örneği – 465 Assoc. Prof. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU, Inst. Nihan CABA

Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm: Türkiye Örneği – 466 Prof. Dr. Serpil AĞCAKAYA

Sanal Dünyada Sadakatin Oluşumunda Psikolojik Sahiplenme Teorisi: WhatsApp Örneği – 467 Assoc Prof. Dr. Selma KALYONCUOĞLU, Res. Assist. Emine ŞENBABAOĞLU DANACI

Better Business Education towards Development of Entrepreneurship– 468 Assoc. Prof. Aril CANSEL and Assoc. Prof. Dr. Erdogan EKIZ

Türk Mutfağının Uluslararasılaşma Sorunlarına İlişkin Nitel Bir Araştırma – 470 Prof. Dr. Muharrem TUNA

The Advancement and Improvement of Sharing Corporate Social Responsibility (CSR) in the Garment Industry of Bangladesh – 420 Mohammad ALI

An Explorative Analysis of Knowledge Management and Organisational Performance: the case of Logistics Sector – 421 Krishnaveni NAIDOO, Dr. Daba CHOWDHURY

An Investigation into the Management of Change in Private Sector Health Care Organization in Bangladesh: A Mixed Methods Inquiry Based on the Implementation of New Framework to Support Health Care Organization – 433 Ali AHMAD, Dr. Daba CHOWDHURY

Effective Digital Marketing Strategies to Improve Competitive Advantage and Lead Generation of Education Consultancies in Nepal. A Mixed Method Study – 437 Mr. Deepak Bahadur KHADKA

Role of Technological Innovation on SME’s, A casse study of dairy sector in Pakistan – 451 Sikandar Feroz KHALID

Ethical and Innovative Practices in the Child Food Industry of Bangladesh: A Qualitative View – 454 Rahaman HASAN, Dr. Dababrata CHOWDHURY

Entrepreneurship and Social Media in the Creative Industries: A Socio-Technical Perspective of Entrepreneurial Discovery of Value Opportunity and Exploitation – 469 Al Otaiba, Maysson

99,785
toplam ziyaretçimiz